Section

 • Rettigheder

  Personer med psykiske lidelser, der har en sådan karakter og varighed, at de kan betegnes som handicap, er beskyttet gennem FN’s Handicapkonvention og forskelsbehandlingsloven (Se mere om handicapbegrebet under Centrale begreber).

  Når man arbejder med borgere med psykiske lidelser, er der mange konventioner og rettigheder at kende til. På denne side kan du læse om FN's  Handicapkonvention og forskelsbehandlingsloven.

 • Forskelsbehandlingsloven gælder i alle situationer omkring et ansættelsesforhold mellem arbejdsgiver og medarbejder. Det vil sige både ved jobannoncering, ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse eller med hensyn til løn- og arbejdsvilkår samt adgang til erhvervsvejledning, erhvervsuddannelse, erhvervsmæssig videreuddannelse og omskoling.

  Loven gælder derfor også både for jobsøgende, lønmodtagere og personer under uddannelse samt i forbindelse med optagelse i arbejdstager- eller arbejdsgiverorganisationer (for eksempel for selvstændigt erhvervsdrivende). Arbejdsgiveren må eksempelvis ikke indhente eller gøre brug af oplysninger om personens handicap eller i forbindelse med jobannoncering angive at der foretrækkes en person uden et handicap.

  • Eksempler

   Følgende eksempler fra Ligebehandlingsnævnets praksis illustrerer indholdet af direkte forskelsbehandling.

   J.nr. 19-18146: En butiksassistent blev afskediget med henvisning til vedkommendes læse- og stavevanskeligheder. Der var tale om direkte forskelsbehandling. Da arbejdsgiveren ikke havde overholdt sin tilpasningsforpligtelse (se neden for), blev butiksassistenten tilkendt en godtgørelse.

   J.nr. 25000157-10: En ansøgning som privat dagplejer blev afslået af kommunen med henvisning til ansøgerens synshandicap og behovet for øjenkontakt med børnene. Da kommunen ikke havde bidraget med yderligere oplysninger slog nævnet fast, at der var tale om direkte forskelsbehandling og tilkendte klager en godtgørelse.

   Ifølge §1 stk. 2 er der tale om direkte forskelsbehandling, når en person på grund af et handicap: ”… behandles ringere end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation.”.  Handicappet må således ikke medføre forskelsbehandling. Det er eksempelvis direkte forskelsbehandling, hvis en arbejdsgiver undlader at ansætte eller afskediger en person begrundet i vedkommendes handicap. 


   • Eksempel

    Ligebehandlings nåede i følgende sag frem til, at der var tale om indirekte forskelsbehandling på grund af handicap.

    J.nr. 2017-6810-43025: En kvindelig kørestolsbruger i fleksjob blev afskediget med den begrundelse, at hun var den mindst fleksible. Da arbejdsgiveren ikke havde redegjort for behovet for fleksibilitet, var der tale om indirekte forskelsbehandling, og kvinden fik tilkendt en godtgørelse. I sagen var der yderligere overtrædelse af ligebehandlingsloven, da afskedigelsen fandt sted under kvindens orlov efter barselsloven. Godtgørelsen blev udmålt til 12 måneders løn.

    Ifølge §1 stk. 2 er der tale om direkte forskelsbehandling når: ”en bestemmelse, et kriterium eller en praksis, der tilsyneladende er neutral”, vil stille personer med handicap ringere end andre personer. Der er således her tale om forskelsbehandling gennem en bredere praksis som kan være fastlagt i nogle bestemmelser eller kriterier. Der er eksempelvis tale om indirekte forskelsbehandling, hvis en arbejdsgiver opstiller usaglige krav for en ansættelse, som vanskeliggør eller udelukker mulighederne for ansættelse af personer med handicap.

    I naturlig forlængelse af dette ”saglighedskriterium” omfatter forbuddet i forskelsbehandlingsloven ikke sager, hvor de opstillede krav er sagligt begrundet i selve ansættelsesforholdet. Med sagligt menes her at kravet, kriteriet med videre skal være relevant, rimeligt og proportionalt. Det kan også formuleres sådan, at kravet, kriteriet med mere skal udelukke færrest mulige personer fra ansættelse.  

    Som eksempel kan nævnes krav til politibetjentes fysik, ligesom piloters skal have godt helbred og bestå en medicinsk prøve. På det psykiske område stilles der i mange jobs krav til en vis psykisk robusthed og stabilitet, og til tider vil ansøgeren også skulle tage en personlighedstest som en del af ansættelsesprocessen. 
    • Forbuddet mod forskelsbehandling indebærer også forbud mod chikane, det vil sige en uønsket optræden i forhold til personens handicap: ”… med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed og skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima for den pågældende.” (§ 1, stk. 4)

     Det er arbejdsgiverens pligt og ansvar at sikre sine ansatte mod chikane. Hvis arbejdsgiveren er vidende om at en medarbejder chikanerer en anden medarbejder, er arbejdsgiveren forpligtet til at skride ind og stoppe den krænkende adfærd. Det kunne eksempelvis handle om at en lagerarbejder med skizofreni blev omtalt af andre medarbejdere som ”psykopaten”.

     • Eksempler

      Ligebehandlingsnævnet har i følgende sager vurderet om arbejdsgiveren havde overholdt sin tilpasningsforpligtelse.

      J. nr. 2014-6810-52079:  En lægesekretær havde følger efter to piskesmæld og en hjernerystelse i form af problemer med koncentration, hukommelse og tempo. Ligebehandlingsnævnet fandt, at det ikke ville have været en uforholdsmæssig stor byrde for arbejdsgiveren at nedsætte lægesekretærens arbejdstid og arbejdsmængde i en periode, at lade den ansatte arbejdsprøve i en anden kommune eller eventuelt indgå en § 56-aftale. Lægesekretæren fik derfor tilkendt en godtgørelse.

      J.nr. 2015-6810-59249: En bogholder ansat i fleksjob havde ønskede stillerum til fordybelse i opgaver. Bogholderen led af en kronisk depression med præstationsangst og lav stresstærskel. Virksomheden havde ikke mulighed for at indrette de eksisterende lokaler eller leje yderligere lokaler, og opsagde derfor bogholderen. Virksomheden havde ikke tilsidesat sin tilpasningspligt, og klageren fik derfor ikke medhold.

      Ifølge §2a har arbejdsgiveren en forpligtigelse til at tilpasse arbejdsforholdene, så kvalificerede personer (kompetente, egnede og disponible) med handicap har samme adgang til beskæftigelse som alle andre: 

      ”Arbejdsgiveren skal træffe de foranstaltninger, der er hensigtsmæssige i betragtning af de konkrete behov for at give en person med handicap adgang til beskæftigelse, til at udøve beskæftigelse eller have fremgang i beskæftigelse, eller for at give en person med handicap adgang til uddannelse.”

      Det gælder dog ikke, hvis arbejdsgiveren derved pålægges: ”en uforholdsmæssig stor byrde”. Denne ”byrde” eller udgift kan dog lettes ved offentlige foranstaltninger, så arbejdsgiveren er forpligtet til at tilpasse arbejdsforholdene (Læs mere på denne portal under: Kompensation og beskæftigelsesindsats).

      Tilpasningsforpligtelsen må derfor vurderes ud fra en rimelighedsvurdering:

      "En rimelighedsvurdering er en konkret vurdering af tilpasningsforpligtigelsens konkrete udgifter i forhold til tre parametre, nemlig finansielle og andre omkostninger, virksomhedens størrelse og finansielle midler samt adgang til offentligt tilskud eller anden støtte”. (Vejledning til forskelsbehandlingsloven).

      I Ligebehandlingsnævnets praksis indgår det ofte i vurderingen, om virksomheden har overholdt sin tilpasningsforpligtelse.      • FN's handicapkonvention

       • Læs FN’s handicapkonvention på let dansk (Socialministeriet) her

       • Læs FN’s handicapkonvention – Det centrale handicapråd her

       • Læs Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv her

       • Socialstyrelsen har udgivet en pjece med inspiration til, hvordan konventionen kan bruges i de kommunale handicappolitikker. Læs den her

       Forskelsbehandlingsloven

       • Læs Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet med videre her

       • Læs Vejledning nr. 9118(2019 om Forskelsbehandlingsloven her

       • Læs om Ligebehandlingsnævnet her


       Domme og afgørelser