• Metoder og redskaber

  Der findes potentielt set et stort udvalg af metoder og redskaber, som man kan benytte med henblik på at personer med psykiske lidelser ”kommer sig” (se mere under: Recovery) og kommer i beskæftigelse. Nogle af metoderne og redskaberne er specielt udviklet og bevist virksomme overfor personer med psykiske lidelser, mens andre typisk benyttes mere generelt overfor udsatte grupper (se mere under Hvilke indsatser virker?).


  Nedenfor har vi fremhævet nogle udvalgte metoder og redskaber, som man kan benytte til at hjælpe personer med psykiske lidelser til at ”komme sig” og komme i beskæftigelse. Der er tale om tre typer af indsatser. Dette er dog kun et udpluk af metoder og redskaber til inspiration. Du kan læse mere om indsatserne nedenfor.  TVÆRFAGLIGE INDSATSER
  Omhandler forskellige typer af tværfaglige og helhedsorienterede indsatser som varierer i forhold til målgruppe, intensitet, forløbslængde, sammensætning af fagligheder med videre. Der er medtaget fire velafprøvede metoder som giver et billede af variationen.

  • Individuelt planlagt job med støtte (IPS) integrerer en tidsubegrænset sundhedsfaglig behandling med en virksomhedsrettet indsats overfor borgere på forskellige typer af offentlig forsørgelse med svære psykiske lidelser såsom skizofreni.
  • IBBIS-modellen benytter nogenlunde samme fremgangsmåde overfor personer med lettere psykiske lidelser såsom stress, angst og depression på sygedagpenge.
  • Critical Time Intervention (CTI) integrerer en social indsats med en virksomhedsrettet  indenfor en på forhånd afgrænset periode med fokus på overgangen til et ordinært job.
  • Assertive Community Treatment  er rettet mod de mest udsatte borgere med psykiske lidelser og eksempelvis misbrug og indebærer en tidsubegrænset og meget intensiv indsats forestået af et udgående tværfagligt team. Indsatsen kan være beskæftigelsesrettet, men er primært socialpædagogisk og baseret på en recovery-understøttende tilgang, hvor borgerens egne mål sætter retningen for indsatsen.


  Til dem med begrænsninger i arbejdsevnen
  Omhandler lovbestemte beskæftigelsesfremmende redskaber som er specifikt målrettet personer med handicap eller begrænsninger i arbejdsevnen (se mere under Centrale begreber og Kompensation og beskæftigelsesindsats). Her er tre redskaber fremhævet:

  • Fleksjobordningen giver adgang for at personer med en dokumenteret varig og væsentlig nedsættelse af arbejdsevnen kan støttes økonomisk i deres ansættelse, så arbejdsgiveren kun betaler for det arbejde personen reelt set udfører.
  • Personlig assistance kan gives til personer med betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse som har behov for særlig personlig bistand i deres ordinære stillinger, fleksjob, løntilskud, virksomhedspraktik og seniorjob.
  • Hjælpemidler kan være tilskud til arbejdsredskaber, undervisningsmaterialer og mindre arbejdspladsændringer som er af afgørende betydning for, at personen kan deltage i tilbuddet, fastholde beskæftigelse eller selvstændig virksomhed.  Sundhedsfremmende indsatser
  Denne type indsats omhandler nogle mere afgrænsede aktiviteter, hvor hovedfokus er på sundhedsfremmende behandling. Det drejer sig om:
  • Lær at tackle-kurser
  • Åben og Rolig
  • Kognitiv terapi
  • Peerstøtte

 • IPS

 • IBBIS

 • CTI-metoden

 • Assertive Community Treatment

 • Fleksjob

 • Personlig assistance

 • Hjælpemidler

 • Lær at tackle

 • Åben og rolig

 • Kognitiv terapi

 • Peer-støtte