• Fastholdelse på arbejdspladsen

  Når en person bliver langvarigt sygemeldt med en psykisk lidelse, vil han/hun ofte have brug for hjælp til at blive fastholdt i jobbet - det gælder både når sygemeldingen er arbejdsrelateret, og når den har andre årsager. Her vil det være afgørende, at arbejdsgiveren samarbejder med den sygemeldte, og jobcentret, om at vende tilbage til arbejdet.

  Hvordan opleves det at arbejde med en psykisk lidelse?
  VIVE har lavet en undersøgelse om handicap, beskæftigelse og uddannelse i 2016, som viser, at medarbejdere med psykiske lidelser fortrinsvis oplever, at ledere og kollegaer gør en stor indsats for at komme dem i møde, selvom de kan have ekstra svært ved at varetage visse arbejdsfunktioner.

  Hver anden har således fået tilbudt og iværksat en eller flere indsatser af deres arbejdsgiver (tilpassede arbejdsforhold, nedsat arbejdstid, særlige arbejdsopgaver, særligt fleksible arbejdsvilkår, en personlig hjælper eller lignende). Derudover har en ud af fem beskæftigede med en psykisk lidelse et særligt hjælpemiddel eller anden foranstaltning til at varetage deres arbejde. Endelig viser undersøgelsen, at kun meget få personer med psykiske lidelser vurderer, at deres kollegaer eller arbejdsgiver ikke i tilstrækkeligt omfang tager hensyn til deres handicap, og  fire ud af fem personer uden handicap i beskæftigelse svarer, at de helt sikkert eller måske gerne vil samarbejde med en person med et handicap, selvom det vil kræve lidt ekstra tid.

  Helt generelt oplever medarbejdere med en psykisk lidelse derfor en velvilje på arbejdspladsen. Der er dog tilsyneladende grænser for tolerancen, for to ud af tre er betænkelige ved at skulle arbejde sammen med en person med meget store humørsvingninger.

  Når man får en psykisk lidelse grundet sit arbejde
  Som medarbejder kan man enten have en psykisk lidelse, som er opstået i relation til arbejdet eller uden for arbejdspladsen. I førstnævnte tilfælde kan det anmeldes som en arbejdsskade.

   I 2013 undersøgte SFI, hvad der er vigtigt, når virksomhederne skal fastholde en sygemeldt medarbejder med en arbejdsskade . Studiet peger på følgende afgørende faktorer for fastholdelse:

  1. Tydelige processer og konkrete aftaler om ansvar for fastholdelsesprocessen både lokalt (mellemleder) og centralt (personaleafdeling eller central leder).
  2. Tidlig indsats i betydningen kontakt til den ansatte som er sygemeldt med en arbejdsskade kan være vigtig for, at virksomhedens interne ressourcer kan tages i brug og gøre nytte i forhold til den enkelte skadelidte.
  3. En god kontakt mellem skadelidte og virksomhed er afgørende for en vellykket fastholdelsesproces. En kontakt er god, når den karakteriseres af omsorg, tillid, åbenhed og kontinuitet.
  4. God kontakt til jobcentrene bliver set som vigtig for virksomhederne, men virksomhederne efterlyser, at jobcentrene er mere proaktive og opsøgende over for virksomhederne. Virksomhederne vil gerne have hjælp fra jobcentret til at udarbejde fastholdelsesplaner og til at etablere skånevilkår. Desuden ønsker virksomhederne indsigt i jobcentrenes forskellige redskaber til arbejdsfastholdelse, ligesom de ønsker, at jobcentrene har større indsigt i virksomhedernes rammevilkår og hverdag.

  En undersøgelse (Ladegaard et al., 2017) blandt 430 sygemeldt med en psykisk lidelse (stress, angst, depression, PTSD med videre) grundet deres arbejde viser, at to ud af tre oplevede, at deres arbejdsplads håndterede deres sygdomsforløb dårligt, hvilket var langt flere end personer med fysiske lidelser (ryg- eller hudsygdomme).

  Undersøgelsen viser desuden, at medarbejdere med psykiske lidelser har en dårligere oplevelse af deres forløb, og de peger ofte på ledelsen som en negativ indflydelse og at der ikke bliver foretaget nogen tiltag for at fastholde dem. Dette kunne tyder på, at jobcentrene med fordel kan hjælpe personer som er sygemeldte med en arbejdsrelateret psykisk lidelse ekstra meget med kommunikationen med ledelsen om blandt andet arbejdspladstilpasninger.

  Fastholdelseskonsulentens rolle ved fastholdelse af sygemeldte
  En fastholdelseskonsulent er den jobcentermedarbejder som arbejder med at fastholde borgere på sygedagpenge som er sygemeldte fra beskæftigelse. I jobcentrene vil man forsøge at gøre en stor indsats for at en sygemeldt, som er i beskæftigelse, ikke mister deres ansættelsesforhold. Både fordi lovgivningen understøtter sådan en indsats, og fordi den virker.

  Undersøgelser viser heldigvis, at virksomhederne gerne vil have hjælp fra jobcentrene. Virksomhederne ønsker ofte en fast kontaktperson fra jobcenteret til at hjælpe med til at udarbejde en fastholdelsesplan samt følge op på forløbet og hjælpe med at løse barrierer og problemer løbende. Der kan derfor være godt givet ud, hvis man som kommune inddrager arbejdsgiveren tidligt i sygedagpengeforløbet. Der kan være flere gevinster forbundet ved, at en sygedagpengemodtagers sagsbehandler tager den aktive rolle som fastholdelseskonsulent i relation til virksomheden.

  For det første, er der evidens for, at der er positive beskæftigelseseffekter af et tæt samarbejde med arbejdsgiveren og gradvist at vende tilbage til arbejde (Se mere under Hvilke indsatser virker).

  For det andet, tyder kvalitativ forskning på, at borgeren i højere grad bliver inddraget i og får indflydelse på sit forløb, samt får en helhedsorienteret indsats, når sagsbehandleren har fokus på denne rolle frem for myndighedsrollen, hvor fokus er på en hurtig raskmeldinger på baggrund af, om borgeren er berettiget til sygedagpenge ifølge loven (Jacobi, 2013).  Læs mere om de ovenfor nævnte undersøgelser i vidensnotatet