• Depression og beskæftigelse

  Sundheds- og Ældreministeriet har undersøgt uddannelsesniveau og arbejdsmarkedstilknytning for personer som har haft kontakt til psykiatrien i 2016.

  Undersøgelsen viser, at knap 65 procent af personer med depression havde fuldført en højere uddannelse end grundskolen, hvor det for befolkningen generelt var lidt højere, det vil sige lidt over 70 %. Derved klarer personer med depression sig relativt godt i forhold til andre personer med psykiske lidelser, hvor kun lidt over halvdelen har fuldført en uddannelse over grundskoleniveau.

  Selvom personer med depression ikke adskiller sig noget særligt fra befolkningen angående uddannelsesniveau, er kun lidt under 40 % i beskæftigelse[1], hvilket er cirka halvdelen af befolkningen generelt, hvor 78 % er i beskæftigelse.

  IBBIS-modellen

  IBBIS-modellen er en integreret behandlings- og beskæftigelsesindsats til sygedagpengemodtagere. Modellen er inspireret af IPS-metoden og omfatter to lodtrækningsforsøg, som er finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

  Det første forsøg omfattede sygedagpengemodtagere med stress, angst, depression, tilpasningsreaktion og udbrændthed og er gennemført i samarbejde med Region Hovedstadens Psykiatri samt Københavns, Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk Kommune. Resultater fra forskningsprojekterne er endnu ikke publiceret.

  Det andet forsøg omfatter personer med stress, angst, depression, personlighedsforstyrrelser eller funktionelle lidelser og foregår i København og Aarhus Kommune i samarbejde med regionens psykiatri.

  Konkret fungerer IBBIS-modellen ved, at sundhedsfagligt personale (regionalt ansatte care managers) og kommunalt ansatte beskæftigelseskonsulenter sidder sammen, og på den måde sikrer IBBIS-teamet, at den enkelte sygemeldte borger får en integreret sundhedsfaglig og beskæftigelsesrettet indsats.

  IBBIS-teamet er tilknyttet en fast stab af sundhedsfaglige specialister fra regionen; en udredningsansvarlig psykiater, en behandlingsansvarlig psykolog samt en sociallæge. Den daglige ledelse bliver varetaget af en beskæftigelsesfaglig koordinator i jobcentret.

  Formålet er at støtte borgeren i at komme tilbage til arbejdet eller opnå kontakt med det ordinære arbejdsmarked. Da indsatsen er styret af den enkelte borgers behov, bliver indsatsen givet så længe det er nødvendigt, men samtidig bliver der ikke givet en indsats i længere tid eller af større omfang end nødvendigt (stepped-care princippet).

     [1] Opgørelsen af beskæftigelse indebærer også ledige, det vil sige personer, som står uden for arbejdsmarkedet, men som umiddelbart er parate til at tage et arbejde.