• Uarbejdsdygtighed

  For at blive erklæret uarbejdsdygtig og få sygedagpenge skal der være en klar sammenhæng mellem borgerens sygdom, sygdommens betydning for borgerens funktionsniveau og den konsekvens det medfører for borgerens mulighed for at varetage et arbejde eller som ledig at opfylde sin rådighedspligt.

  Uarbejdsdygtighedsbegrebet eller ”syg i sygedagpengelovens forstand” benyttes af jobcentermedarbejderen til at vurdere, om en person opfylder betingelserne for at modtage sygedagpenge eller et jobafklaringsforløb. Betingelserne er, at der er en klar kobling mellem personens egen sygdom, sygdommens betydning for funktionsniveauet og konsekvensen for personens mulighed for at varetage sit arbejde eller som ledig at opfylde sin rådighedspligt.  Reglerne om uarbejdsdygtighed kan findes i lov om sygedagpenge, § 7.

  Vurderingen
  En person skal være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, men vurderingen skal ske på grundlag af en samlet vurdering af sygdommen og dens indvirkning på den sygemeldtes arbejdsevne. Ligesom med handicap og arbejdsevne, så skal uarbejdsdygtighed derved vurderes i sammenhæng med mulighederne for at opnå beskæftigelse på arbejdsmarkedet med den tilgængelige hjælp og støtte. På samme måde som med vurderingen af arbejdsevnen, vurderer man desuden graden af uarbejdsdygtighed, hvilket betyder at mange bliver delvist raskmeldte.

  Når en person bliver sygemeldt fra beskæftigelse vurderer man uarbejdsdygtighed som udgangspunkt i forhold til det job, som personen er sygemeldt fra (”smal vurdering”). Efter tre måneders sygefravær skal vurderingen ske på grundlag af den sygemeldtes uddannelses- og beskæftigelsesområde og mulighederne for at påtage sig arbejde på det bredere arbejdsmarked. Det kalder man en ”bred vurdering”. Vurderingen af uarbejdsdygtigheden for ledige sker i forhold til det arbejdsområde, som den pågældende står til rådighed for.

  Raskmelding
  Hvis personen er uarbejdsdygtig, men helbredstilstanden samtidig er ”stationær” skal sygedagpengene som udgangspunkt ophøre. Forinden skal kommunen tage stilling til, om personen er i målgruppen for revalidering, fleksjob, ressourceforløb  eller førtidspension. Er personen ikke i målgruppen for en af disse ordninger, bliver personen raskmeldt til for eksempel dagpenge eller kontanthjælp.

  Sygedagpengemodtagere skal desuden visiteres i en af tre kategorier afhængigt af deres ”arbejdsmarkedsparathed”. Man forventer, at kategori bliver raskmeldt indenfor otte uger og kategori 2 efter otte ugers sygefravær. Kategori 3 er længerevarende sygemeldinger (over otte uger): ”Hvor der ud over de helbredsmæssige forhold er andre udfordringer i forhold til den sygemeldtes muligheder for at vende tilbage til arbejde, herunder sociale forhold, og hvor der vurderes at være behovfor at iværksætte en tværfaglig indsats”. (Lov om sygedagpenge, § 12)

  Man kan godt blive vurderet uarbejdsdygtighed som konsekvens af en psykisk lidelse, og rigtig mange bliver også sygemeldt særligt på grund af stress, angst eller depression.