• Assertive Community Treatment

  Assertive Commitment Treatment består af et tværfagligt indsatsteam med socialpædagoger, sygeplejerske, misbrugsbehandler, psykiater, socialrådgiver og en beskæftigelseskonsulent, som støtter borgeren i eget hjem eller dér, hvor borgeren er (er udgående).

  Indsatsen er meget intensiv, hvilket blandt andet betyder, at den koordinerende socialrådgiver maksimalt har ti borgere. Derudover bliver der ydet en tidsubegrænset og meget fleksibel støtte/behandling som i meget vidt omfang baserer sig på borgerens egne mål og ønsker. Indsatsen er derfor i høj grad i tråd med en recovery-understøttende indsats (se mere på denne portal under Recovery).

  Assertive Commitment Treatment var oprindeligt målrettet borgere med psykiske lidelser, der oplevede gentagende indlæggelser på psykiatrisk afdeling, men er i Danmark afprøvet over for målgruppen af borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug samt for personer i hjemløshed.

  Forsøget i Købehavn og Skanderborg  for personer med psykiske lidelser og misbrug indebar også et relativt stort fokus på beskæftigelse og involvering af jobcentrene. Selvom forsøget ikke viste nogen positive beskæftigelseseffekter, blev det beskæftigelsesfaglige element oplevet som positivt, selvomkrav om fast mødekadence udfordrede ideen om et fleksibelt borgerbestemt forløb.

  Man kan derfor godt bruge metoden direkte i beskæftigelsesindsatsen, men uanset hvad kan den ses som en måde, hvorpå man kan rykke meget udsatte borgere til blandt andet større psykisk trivsel, og færre kontakter til psykiatrien som et skridt i retningen mod beskæftigelse. 

  • Yderligere information

   Læs mere om Assertive Commitment Treatment på Socialstyrelsens hjemmeside her

   Læs evalueringen af forsøget med Assertive Community Treatment for borgere med psykiske lidelser og misbrug her