• Tværfaglig og helhedsorienteret indsats

    Tilbage til arbejde
    Nogle år tilbage er der lavet et stort forsøg med en tværfaglig og arbejdspladsbaseret indsats. I forsøget: Tilbage til arbejde (TTA)  afprøvede 22 kommuner en tidlig, tværfaglig og koordineret sygedagpengeindsats. Mere konkret indebar det blandt andet, at man etablerede nogle tværfaglige enheder i jobcentret, som bestod af en sagsbehandler (TTA-koordinator), psykologer, fysio-/ergoterapeuter, psykiatere og arbejds-/social-/almenmedicinere. De skulle ugentligt diskutere enkeltsager og bidrage til, at de blev udredt og afklaret. Desuden var det hensigten, at en lang række parter skulle inddrages bedre, for at borgeren kunne vende tilbage til arbejde. Deriblandt arbejdsgiveren og den praktiserende læge.

    Der var generelt en positiv effekt, men det er svært at vide, om det er på grund af TTA-indsatsen, eftersom kun tre af kommunerne blev vurderet til at implementere indsatsen på et tilfredsstillende niveau.  I de tre kommuner med tilfredsstillende implementering var der varierende resultater. I én kommune var der positive resultater, i en anden var der negative resultater og i den sidste var resultaterne hverken positive eller negative. Det tyder først og fremmest på, at det kan være vanskeligt at implementere et tværfagligt helhedsorienteret koncept i sygedagpengeindsatsen og dernæst, at uanset om det lykkes eller ej, vil man kunne opleve at effekterne kan variere.